Rechtstaat en democratie

Grondrechten

‘De basis op orde’ is de slogan van de Vrijzinnige Partij, waarmee wij een herwaardering van ons rechtstatelijk fundament, de grondwet, beogen. De basis hiervan is de Nederlandse politiek uit het oog verloren. Dit wil de Vrijzinnige Partij herstellen. Om te beginnen met het besef dat de meest fundamentele randvoorwaarden de mensenrechten en de grondrechten zijn.

In de samenleving leeft de vraag: “Welke grenzen zijn er aan de vrijheid van meningsuiting?”. De meningsuiting kan over alles gaan, maar vrijheid wordt te vaak geclaimd wanneer het over andere personen of groepen gaat. De grens hierbij ligt wanneer iemand beledigd, bedreigd of gelasterd wordt. Het gedrag moet getoetst worden aan het principe “of je het jezelf ook toewenst”.

Mensenrechten

Mensenrechten zijn van en voor iedereen. De volksvertegenwoordiging moet het voorbeeld geven hoe we met onze normen en waarden om moeten gaan. Het is noodzaak om met behulp van een rechter meer duidelijkheid te krijgen over hoe de grondrechten tot elkaar verhouden, vooral wanneer ze onderling lijken te botsen. Zo kunnen we een open samenleving blijven en krijgen we een levende grondwet, die leeft als basis voor ons allemaal.

Rechtszekerheid

Rechtszekerheid staat voor de voorzieningen, regelingen en verzekeringen voor burgers om in vrijheid te kunnen leven. Toch hebben niet alle burgers altijd toegang tot deze zekerheid en moeten ze soms (te) veel inspanning leveren om hun gelijk te halen. Het is de taak van de overheid om haar burgers gelijkwaardig te laten behandelen.

Vrijheidsbeneming kan alleen gebeuren na veroordeling van een rechter. Veroordeelde misdadigers moeten perspectief op vervroegde vrijlating door goed gedrag en spijtbetuiging van daden hebben, met de garantie dat ze goed terug kunnen keren in de samenleving. Ook mensen die levenslang veroordeeld zijn moeten een perspectief op vrijheid krijgen.

Wetgevingsproces

In Nederland hebben we de driedeling van machten die voorkomt uit de Trias Politica. Toch is dit systeem nooit volledig doorgevoerd en is er te weinig wederzijdse controle tussen de machten. Ook herkennen we naast dit systeem andere machten, waaronder de overleg- en adviesorganen, academische vorming, het bankwezen, de lobby van multinationals en uiteindelijk ook het volk. Transparantie is de eerste stap om verstrengeling van belangen te voorkomen.

Democratie

De Vrijzinnige Partij wil op een nieuwe manier gaan kijken hoe de overheid haar burgers de mogelijkheid kan geven om op democratische wijze inspraak te hebben en controle uit te oefenen op het beleid.

Zo moet de afstand van de burger tot bijvoorbeeld de provincie, waterschappen en diverse regionale en lokale uitvoeringsorganen kleiner, om weer een terechte democratische legitimiteit te hebben. De taken moeten herverdeeld worden. Betrokkenheid van burgers bij de politiek moet bevorderd worden door elke Kamervergadering het parlement te laten openen met een bijdrage van 5 minuten door een ‘normale burger’.   Ook pleiten wij voor gekozen burgemeesters en commissarissen van de koning. Ook geven we de voorkeur aan ceremonieel koningschap: om de legitimatie te versterken wordt er eens in de twaalf jaar een verkiezing of referendum gehouden.

Democratie - De basis op ordr