CPB doorrekening VP Verkiezingsprogramma: “Radicale oplossing ‘basisinkomen’ geeft echte keuze”

basisinkomen Keuzes in Kaart

De Vrijzinnige Partij is de enige partij die een grote stelselwijziging voorstelt met de invoering van het basisinkomen.

De invoering van een basisinkomen zorgt er macro-economisch gezien voor dat het basisinkomen dat het bbp met 0,4%-punt harder groeit dan in het basispad. Huishoudens gaan vooral in 2021 meer consumeren als gevolg van het hogere besteedbare inkomen, dat leidt gemiddeld over de kabinetsperiode tot een 1,4%-punt hogere consumptie per jaar. Door de hogere bestedingen gaan bedrijven extra investeren. Daarmee daalt de werkloosheid met 1,1%-punt in 2021 ten opzichte van het basispad. De extra banen komen met name in de marktsector terecht.

De totale mediane koopkracht van alle huishoudens gemiddeld met 3,7% per jaar ten opzichte van het basispad. Niemand gaat er op achteruit. Werkenden gaan er in doorsnee met 4,8% relatief sterk op vooruit ten opzichte van het basispad. Alleenverdieners 7,9%. Het beleidspakket leidt per saldo tot een lagere inkomensongelijkheid op de lange termijn dan in het basispad. Ten opzichte van het basispad ligt de Gini-coëfficiënt 4,4 procent lager.

Dit zijn allemaal positieve effecten. Helaas zit hier wel een keerzijde aan door de grote beperkingen die het CPB in haar modelberekeningen kent. Het beleidspakket van de Vrijzinnige Partij zou de structurele werkgelegenheid in uren met 4,8% verlagen. Dit resulteert dan in een afname van het EMU-saldo met 3,3% bbp. Dit komt neer op een tekort van 45 mld euro ex-post. Is dat erg?

Norbert Klein: “CPB modellen gaan uit van aan bestaande situatie, met de aannames die daarbij horen. Veel draait om het gedrag van mensen: gaan niet duimen draaien, zoals het CPB wel aangeeft. Verder zijn er een aantal punten die het CPB niet meeneemt, maar die wel relevant zijn om mee te nemen en een groot effect hebben.”

Effecten die niet zijn meegenomen, maar wel relevant zijn:

 • Overbodigheid overheid: extra besparingen ambtenarenapparaat € 3,2 mld;
 • Effecten van het basisinkomen voor de gezondheidszorg € 5,8 mld euro door bv meer geluk, minder stress;
 • Effecten voor handhaving van veiligheid, Nederland wordt veiliger dus minder kosten;
 • Effecten arbeidsmarkt doordat werken weer lonend wordt;
 • Effecten BBP door creativiteit dankzij basisinkomen;
 • Besparingen op de woningenmarkt vanwege vervallen van de samenwoonboete;

Norbert Klein: “Als men deze effecten zou kwantificeren,  is het zeer waarschijnlijk dat het onvoorwaardelijk basisinkomen een positief effect heeft op de overheidsfinanciën en tegelijk zekerheid voor mensen. Daarom is kiezen voor de Vrijzinnige Partij, er voor kiezen dat de basis op orde komt.”

Uit de doorrekening Keuzes in Kaart van het CPB blijkt dat de invoering van het basisinkomen grote kansen biedt voor Nederland.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook de Vrijzinnige Partij beoordeeld (naast maar 6 andere partijen) De doorgerekende maatregelen zijn betaalbaar en realistisch. We verminderen als 1 na beste de autokilometers en daarmee files met onze Groene Hypotheekaftrek-plan. Maar onze belangrijkste maatregel een radicale landverbetering als speerpunt voor landbouw en klimaat bleek niet in de PBL-modellen te passen. De Vrijzinnige Partij wil volledige landverbetering in heel Nederland door maatregelen om meer humus in de bodem te krijgen. Door biologische CO2 binding in de bodem,  wordt echte CO2 reductie gerealiseerd. Daardoor wordt de landbouw hersteld, wordt biodiversiteit bevorderd, wordt ons klimaatverandering omgezet in klimaatverbetering. Informatie hierover is ook te vinden op de website www.down2earth.nu We gaan niet dweilen met de kraan open, dus ja fossiel brandstofgebruik afbouwen. Kiezen voor emissieloze auto’s en sluiten van kunstmestfabrieken en kolencentrales. Dat perspectief van maatregelen van grootschalige landverbetering is dan ook helaas kon door de PBL-beperkingen vrijwel niet mee genomen worden. Alleen de kosten om de boeren om te scholen staan er in. Maar de rapportage geeft wel de richting en de inzet van de Vrijzinnige Partij aan. Zorgen voor een goede gezonde leefomgeving ook voor volgende generaties. Ook daarmee is kiezen voor de Vrijzinnige Partij er voor zorgen dat de basis op orde gebracht wordt.

Lees hier onze reactie op de doorrekeningen van PBL en CPB

Kies voor een radicaal betere leefomgeving en stem op 15 maart a.s. De Vrijzinnige Partij – lijst 18

FacebooktwitterFacebooktwitter

9 reacties op “CPB doorrekening VP Verkiezingsprogramma: “Radicale oplossing ‘basisinkomen’ geeft echte keuze””

  1. Hartelijk dank voor uw reactie. En ja, de armoedeval verdwijnt, straffen op sociaal gedrag verdwijnen, iedereen blijft overeind. Mag ik op uw steun rekenen? Norbert Klein

 1. In het CPB wordt onder “werkgelegenheid” ookwel verstaan dat mensen geneigd zijn niet de arbeidsmarkt op te gaan. Het CPB concludeert dat dit vooral het geval is voor mensen die al een partner hebben. In mijn ogen is dat niet een negatief effect. Sterker nog; als per echtpaar maar één persoon het gevoel heeft te moeten werken, dan is er dus meer tijd over voor de partner om de horizon te verbreden.

  EN, (dit vindt ik nou juist fantastisch), als beide partners WEL kiezen om te werken, betekend dat dus ook dat ze daadwerkelijk sterk er op vooruit zullen gaan in koopkracht, óf te sparen om hun eigen bedrijf te beginnen. Dat is in het huidige klimaat vaak niet mogelijk of zover in de toekomst dat mensen het oneindig uitstellen.

  Ik ben erg blij met dit model.

  1. Dat mogen jullie zeker! Ik raak steeds meer overtuigt van de noodzaak van het basisinkomen. Het valt mij op hoeveel partijen vastlopen op het thema “werkgelegenheid” zonder daarbij uit te leggen wat “werkgelegenheid” betekent op de lange termijn.

   Er lijkt ervan te worden gegaan dat het normaal is dat mensen weinig tot geen onderhandelingskracht hebben, vanwege de overvloed van werkers. Ik zie dankzij de doorberekening in dat er een groot misverstand heeft plaats gevonden. Dat de overvloed van werkers ertoe heeft geleid dat inkomens niet evenredig omhoog gegaan zijn.

   De Vrijzinnige Partij is de enige die hieraan wat lijkt te willen doen.

  2. De tweedeling wordt elk jaar steeds groter wat betekend dat er steeds meer armoede komt en nog meer egoïsme (graaicultuur) i.p.v. verbondenheid. Zo is Nederland een land geworden wat zijn eigen belangrijke waarden heeft verloren en waarin er sterke polarisatie heeft plaats gevonden. Nu de verkiezingen eraan zitten te komen vallen de vele politieke partijen weer over elkaar heen en is men alleen maar bezig hoe men zelf er als beste uit komt ook al gaat dit bij veel politiek partijen ten koste van hun eigen kernwaarden. Daarom is het goed dat er nu een partij is met een positief tegengeluid dat haar eigen bevolking weer heel serieus neemt en in haar gelooft. De Vrijzinnige partij is volgens mij de enige partij die belangrijkste kernwaarden van Nederland zoals vrijheid (van elk individu), gelijkheid, rechtvaardigheid en een gezond milieu/leefomgeving voorstaan.
   Tenslotte was het basisinkomen voor mij een echte eyeopener en zorgt dit inderdaad voor veel meer vrijheid ( i.p.v. nog meer bureaucratie en regelgeving).

  3. Beste Carsten,
   Prima reactie (maar dat lijkt logisch) Hopelijk kunnen we ook na woensdag met een nieuwe Vrijzinnige Partij fractie aan de slag om de kernwaarden na te streven door middel van het invoeren van een basisinkomen.
   Norbert Klein

Reacties zijn gesloten.