Onze kernwaarden

De progressief vrijzinnig liberale idealen voor Nederland

In Nederland leven betekent in vrijheid leven: zelf keuzes maken, gaan en staan waar je wil, je leven inrichten op jouw manier. Bovenal zijn we vrij om te denken en ons uit te spreken: we laten ons niet begrenzen door een autoriteit zoals een bevoogdend overheidsbestuur, religieuze leiders, elite of adellijke absoluut heerser. De overheid van een democratische rechtsstaat moet de vrijheid dienen, zorgen dat deze blijft bestaan. Als vrij denkende mensen geven we het leven vanuit eigen kracht zin en nemen we uit onszelf deel aan de samenleving. Onze woorden en daden hebben betekenis en gevolgen. Maar lijden medemens, dier of milieu vandaag schade, dan zetten we de vrijheid van morgen op het spel. Dat maakt onze vrijheid niet vrijblijvend: het brengt verantwoordelijkheid met zich mee.

Verantwoordelijke vrijheid is vrijzinnigheid. Als drijfveer voor de westerse democratie zit vrijzinnigheid in het DNA van de kritische mens. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, andere meningen te respecteren en je eigen standpunt op de proef te stellen, stellen we de vrijheid veilig. Voor nu én voor toekomstige generaties.

Progressief vrijzinnig liberale grondwaarden zijn:

 1. gelijkwaardigheid van alle mensen,
 2. zelfbeschikking over het eigen lichaam en leven,
 3. vrijheid van gedachten, geweten en levensbeschouwing en vrijheid van meningsuiting,
 4. een daadwerkelijk seculiere vrije samenleving,
 5. medezeggenschap zowel in de private als maatschappelijke domeinen,
 6. vertegenwoordigende democratie met onafhankelijke volksvertegenwoordigers die controleerbaar zijn en rekenschap afleggen aan de kiezers naast mogelijkheden voor directe (doe-)democratie,
 7. keuzevrijheid voor iedereen in alles onder handhaving van de principes van de rechtsstaat, vervat in effectieve en heldere wetgeving die burgers beschermt, ook tegen de overheid,
 8. gebalanceerde spreiding van macht, onder controle van het volk,
 9. transparante, onafhankelijke rechtspraak, waartoe gewone burgers rechtstreeks toegang hebben,
 10. bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met name ook op het gebied van gegevensverzameling en gegevensregistratie,
 11. bescherming van de persvrijheid en vrije media en tegengaan van misleiding en misinformatie,
 12. ondersteuning vanuit overheid en samenleving van het streven naar zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk burgers.

 Het politieke perspectief van de Vrijzinnige Partij

 1. Een vrijheidsdividend in de vorm van een onvoorwaardelijk basisinkomen is essentieel om individuele en maatschappelijke vrijheid te ontplooien. Garantie van zorg, educatie, veiligheid, een gezonde leef- en werkomgeving, onderdak en voedsel zijn de basis voor een vrije maatschappij.
 2. Samenwerking op nationaal, Europees en mondiaal niveau geeft ruimte voor culturele verschillen in identiteit en is de basis voor internationale vrede, welvaart en veiligheid.
 3. Ongeacht verscheidenheid en waardering van werkzaamheden kan iedereen een verbindende rol in de maatschappij vervullen. Onbetaald (vrijwilligers)werk verdient gelijke waardering als “betaald werk”. Van belang is dat iedere individuele ingezetene de Nederlandse cultuur leert kennen, de grondwaarden van vrijheid accepteert en de Nederlandse taal beheerst.
 4. Maatschappelijke vernieuwing vindt plaats door sterkere inzet op medezeggenschap door het individu, die zijn eigen verbindende rol moet invullen.
 5. Individueel en collectief bestaat de verantwoordelijkheid voor volgende generaties in het maken en verantwoorden van keuzes voor de fysieke omgeving en samenleving.

Vrijzinnige Partij: opkomen voor je idealen

Vrijzinnigen worden gekenmerkt door onafhankelijkheid en vrij denken. Als Vrijzinnige Partij is het onze politieke opdracht ervoor te zorgen dat de overheid ruimte geeft aan mensen om aan hun vrije, onafhankelijke sociale levenshouding zelf inhoud te geven. Een onafhankelijke, vrijzinnige volksvertegenwoordiger is aan de kiezers verplicht staand beleid binnen een overheid te bevragen. Hebben begrippen en toepassingen, voortkomend uit vroegere perspectieven, nog wel hun oorspronkelijke betekenis? Of zijn ze tot een dogma vervallen?

Helaas is bij geen enkele politieke partij in het Nederlandse parlement een overtuigende keuze voor vrijzinnigheid te zien. Soms zijn sporen van vrijzinnigheid in beleid te ontdekken, maar helaas nooit vanuit volle overtuiging. Vrijzinnigheid verdient een helder, duidelijk geluid in de Nederlandse politiek.

Ogenschijnlijk past collectiviteit door vereniging in een ‘ouderwetse’ politieke partij niet bij vrijzinnigheid. Waarom dan toch lid worden van de Vrijzinnige Partij? Lidmaatschap en deelname aan onze activiteiten is slechts een middel tot een doel. Met onafhankelijke en vrijdenkende mensen kunnen we Nederland daadwerkelijk vrijzinnig maken.

Word lid van de Vrijzinnige Partij en draag bij aan de bloei van vrijheid en onafhankelijkheid, nu en in de toekomst.