Waar gaat het over?
Als we nadenken over hoe Nederland en de rest van de wereld er in de toekomst uit zal zien met de huidige koers van het inmiddels demissionaire kabinet Rutte 3, dan geeft dat het perspectief dat die koers in toenemende mate ten koste van ons, onze vrijheid en onze leefomgeving zal gaan.

lees verder
De economie is het doel geworden en is niet meer een middel. Er wordt voorbij gegaan aan de mens die in vrijheid en voorspoed wil leven, zonder armoede, angst en onzekerheid. De mens die nu vaak gevangen zit in de bijstand en toeslagen, of juist in een baan die niet past, die massaal werk en inkomsten dreigt te verliezen bij de eerste, de beste pandemie. De mens in een leefomgeving die zienderogen achteruit holt en die zich, lokaal en wereldwijd, tegen ons en tegen onze economie keert. Daardoor ondergraven milieuvervuiling, ongeremde immigratie, pandemieën, armoede, tekorten aan water en grondstoffen, en andere ellende in toenemende mate onze vrijheid, voorspoed en levensgeluk. Hoe is dat voor ons en hoe zal dat zijn voor de generaties die na ons komen?
In feite kiest de huidige politiek voor crisismanagement, maar biedt het geen perspectief op een duurzame en vrije samenleving.
Een samenleving, waarbij een vrije mens in geluk, gezondheid en zonder angst kan leven, in balans met de natuur en in balans met de rest van de wereld, en waarbij de economie de mens dient en niet andersom. Om dit te bereiken willen we hier bovendien graag samen met andere landen aan werken, binnen een sterk EU verband, omdat daardoor de problemen effectiever en grootschaliger aangepakt kunnen worden.

Zo’n samenleving, dat is waar de Vrijzinnige Partij voor staat!

Wat is ons doel?
Samen met anderen onze idealen inbrengen in de verkiezingen. Zelfstandig mee doen met realistisch zicht op zetelwinst aan de verkiezingen 17 maart 2021, v0nden wij echter niet realistisch vanwege de huidige politieke en maatschappelijke corona-pandemie omstandigheden. De Vrijzinnige Partij heeft dan ook niet aan de verkiezingen van 17 maart deelnemen.

Wat te doen?
We richten ons nu op een inzet die effectief nu en in de toekomst zal zijn. Dat wordt nu voorbereid. Ook willen we initiatieven die politiek inhoudelijk op de VP aansluiten steunen bij de verkiezingen maart 2021. Van de VP-leden is Norbert Klein was kandidaat voor Vrij en Sociaal Nederland.

Wat kun jij doen?

Een Werkgroep heeft een advies uitgebracht over de inzet van de VP de komende jaren. Dat is ook met de leden op 24 februari besproken. Inzet nu is om de Vrijzinnige Partij om te vormen met een nieuwe naam als netwerkorganisatie voor progressief vrijzinnig liberalen. Het idee is om dan onze idealen te delen, verdiepen en voor te leggen aan partijen die daar voor open staan. Wil je ook bij dit nieuwe initiatief betrokken worden? Geef je dan via de onderstaande knop op.

Onze progressief vrijzinnig liberale kernpunten “Vrijheid om vrij te kunnen zijn”
De basis van onze ideeën is in onderstaande kernpunten vervat:

  1. Vrijheidsdividend in de vorm van een onvoorwaardelijk basisinkomen.
meer
In Nederland levert iedereen een bijdrage aan onze samenleving. Onze gezamenlijke maatschappelijke opbrengst willen we delen met een vrijheidsdividend in de vorm van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat is betaalbaar. En bewezen is dat het de vrijheid vergroot om keuzes te maken, onafhankelijk van werkinkomsten, waardoor mensen gelukkiger en economisch succesvoller worden.

  1. Ontwikkelings­hulp kantelen naar een onvoor­waar­delijk deelbasisin­ko­men (cash transfers).
meerBinnen het huidige ontwikkelingshulpbudget kantelen we de ontwikkelingshulp van projecthulp naar een onvoorwaardelijk deelbasisinkomen, cash transfer. Cash transfers geven, bewezen, mensen de kracht, motivatie en vrijheid om bedrijfjes op te zetten, landbouw te verbeteren, vrouwen te ‘empoweren’, voor kleinere gezinnen te kiezen, beter bestand te zijn tegen rampen en niet naar Europa te migreren.
  1. Sterke, innovatieve economie binnen ecologische kaders.
meerOp basis van maatwerk worden samen met industrie en landbouw strategieën ontwikkeld, zodanig dat de transformaties naar bedrijfsvoeringen binnen strakke ecologische kaders, effectief zijn en breed gedragen worden. Ze worden ingevoerd met overheidssteun waar nodig en zonder concurrentieposities te verzwakken. Waar de problematiek grensoverschrijdend is, richten we ons allereerst op een krachtige internationale lobby (bijvoorbeeld de luchtvaart, die veel duurder moet worden, maar dan wel in alle landen).
  1. Eerlijke machtsverhoudingen en eerlijker vermogensbezit.
meerMachtsongelijkheid door onrechtvaardige vermogensverschillen en gebrek aan zeggenschap willen we aanpakken. Medezeggenschap vergroten we door burgers meer directe invloed op de besluiten en uitvoering daarvan te geven. Aanpassingen in bestaande belastingen en het invoeren van nieuwe belastingen zoals een geringe, algemene heffing op digitale betalingen (de betaaltax) gaan het vermogensbezit eerlijker maken.
  1. Proactieve bescherming van ons land middels klimaatadaptieve maatregelen, herstel en versterking van de natuur en vermindering van vervuiling.
meerProactieve bescherming van ons land door actief te anticiperen op reeds optredende veranderingen middels klimaatadaptieve maatregelen, en een actief beleid voor herstel en versterking van de natuur en vermindering van vervuiling. Zeespiegelstijging, droogte en luchtverontreiniging ondergraven de vrijheid, de gezondheid en het geluk van mensen, dus moeten ze tijdig ondervangen worden.
  1. Goede publieke voorzieningen met eerlijke omstandigheden en beloningen.
meerGoede publieke voorzieningen met eerlijke omstandigheden en beloningen voor de mensen die erin werken. Organisaties van groot algemeen publiek belang, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en ziektekostenverzekeraars werken zelfstandig, maar onder beleidstoezicht van de overheid. Ze worden niet meer primair beoordeeld op financieel rende¬ment, maar ook op maatschappelijk rendement.
  1. Intelligente opvang van humanitaire en economische vluchtelingen in de regio.
meerVluchtelingen die in Nederland aankomen worden naar een veilig land, waarmee een overeenkomst is gesloten, in hun eigen regio gebracht (bijv. Eritreeërs naar Ethiopië of Oeganda). In de overeenkomst is een deelbasisinkomen voor de bevolking afgesproken (zie kernpunt 2) en daarnaast hulp bij de opvang van vluchtelingen uit de regio, ondersteunde repatriëring van vluchtelingen waar mogelijk en andere afspraken die ertoe leiden dat vluchtelingen hun toevlucht zoeken en vinden in de eigen regio. Hierdoor worden niet alleen de mensen gesteund die de moed, kracht, energie en het geld hebben om naar Europa te komen, maar ook de 95% van alle vluchtelingen en migranten die dat niet hebben en zich al in de regio bevinden, alsook de lokale bevolkingen. Door deze overeenkomst te sluiten met meerdere landen kan Nederland er niet mee gechanteerd worden.